Postgraduate and Doctorate

Про відділАспірантураДокторантураПовідомлення відділу

Положення про підготовку докторів філософії

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом Одеського державного екологічного університету і в своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом ОДЕКУ, Положенням про організацію навчального процесу в Одеському державному екологічному університеті. Учасниками освітньо-наукового процесу згідно зі статтею 52 Закону України «Про вищу освіту» є: здобувачі вищої освіти – аспіранти, докторанти; керівні науково-педагогічні та педагогічні працівники, спеціалісти; представники підприємств, установ і організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі. Підготовка докторів філософії здійснюється за денною та заочною формою навчання за спеціальностями згідно з ліцензією.

Освітньо-наукова програма підготовка аспірантів триває 4 роки за денною та заочною формою навчання; наукова програма підготовка докторів наук триває 2 роки за денною формою навчання.

Головним завданням діяльності відділу є: реалізація права громадян на здобуття вищої освіти; забезпечення умов для оволодіння системою знань; забезпечення умов для самореалізації особистості; забезпечення потреб суспільства і держави у кадрах вищої кваліфікації.

Відділ аспірантури та докторантури організує навчальний процес підготовки докторів філософії – в аспірантурі, докторів наук – в докторантурі. Проводить щорічний прийом вступників до аспірантури та докторантури й оформляє згідно з встановленим порядком необхідні документи, передає їх на розгляд приймальної комісії. Забезпечує ефективну роботу приймальної екзаменаційної комісії. За результатами проведених іспитів готує проекти наказів про зарахування до аспірантури, а також пропозиції щодо навчання (відрахування) з аспірантури. Призначає стипендію відповідно до чинного законодавства. Проводить контроль за своєчасним виконанням плану підготовки кандидатських та докторських дисертацій в університеті, за своєчасним призначенням керівників та затвердженням тем дисертаційних робіт аспірантам та докторантам, за своєчасним проведенням атестацій докторантів, аспірантів, за виконанням індивідуальних планів аспірантів, здобувачів, та відвідування ними всіх видів занять, консультує аспірантів, докторантів, здобувачів з питань їхніх прав та обов’язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт.

Сьогодні відділ аспірантури та докторантури очолює – Вітовська Олена Тимофіївна.

Аспірантура в Одеському державному екологічному університеті є формою підготовки науково- педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації і діє, починаючи з 1958 року.

Наказом Міністерства освіти і науки України №590 від 30.05.2016 р. «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» розширено провадження освітньої діяльності в аспірантурі Одеського державного екологічного університету за спеціальностями:

 

Шифр Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 5
10 Природничі науки 101 Екологія 7
103 Науки про Землю 25
183 Технології захисту навколишнього середовища 5
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика 5
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 5

 

103 «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»

Наявність наукових шкіл :

1.Теоретична та прикладна гідрологія – д.геогр.н., професор Гопченко Є.Д.

Значна кількість наукових розробок проф. Є.Д. Гопченка знайшла своє подальше використання при здійсненні водогосподарчих проектів в різних регіонах України.

Науково-дослідна робота кафедри включає науково-дослідну роботу викладачів, студентів, аспірантів та докторантів за наступними напрямками:

 • дослідження максимального стоку паводків та водопіль;
 • довгострокові територіальні прогнози максимального стоку весняного водопілля;
 • річний стік та його зміни під впливом антропогенної діяльності та глобальних коливань клімату;
 • руслові процеси.

Колектив авторів кафедри гідрології суші в 2016 році, в тому числі і аспіранти, перемогли у регіональному конкурсі на кращий інноваційний екологічний проект : Розрахункові характеристики екстремально – високих паводків і прогнозування весняних водопіль на малих річках та водоймах Одеської області.

2.Моделювання продукційних процесів рослин – д.геогр.н. професор Польовий А.М.

Наукові напрями досліджень:

– математичне моделювання продуктивності рослин;

-розробка методів агрометеорологічних прогнозів врожайності сільськогосподарських культур;

– розробка методів оцінки агрокліматичних ресурсів та районування територій в різному масштабі (макро-, мікро-, мезо-) у зв’язку з продуктивності сільсько-господарських культур.

Наукові напрями досліджень з Атмосферної геофізики:

 • Математичне моделювання структури атмосферного граничного шару над водним басейном;
 • Моделювання процесів забруднення важкими металами природного середовища;
 • Діагностичні моделі розвитку градових процесів, прийняття рішень та управління запобіжними заходами;
 • Нейромережне моделювання у метеорології, гідрології, океанології, екології;
 • Статистичне моделювання клімату з урахуванням процесів взаємодії атмосфери та океану;
 • Математичні методи опису просторово-часової структури турбулентно-циркуляційних і дифузних процесів геофізичного граничного шару для задач екологічного моніторингу довкілля;
 • Розробка алгоритмів і програм оцінки посушливих явищ на формування урожаю зернових культур;
 • Інформаційні технології в медико-біологічних дослідженнях.

Класичні метеорологічні дослідження, в основному, зосереджені на вивченні великомасштабних атмосферних процесів, що визначають стан атмосфери, а, отже, і погоду в заданих тимчасових і просторових інтервалах.

Наявність наукової школи даного наукового напряму

Фундаментальні та прикладні дослідження геофізичного граничного шару – д.фіз.-мат.н., професор Степаненко С.М.

 

183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Основні напрями наукових досліджень:

 • використання сучасних технологій для захисту складових компонентів навколишнього середовища;
 • Побудова теоретичних моделей для опису станів та динаміки систем довкілля під впливом небезпечних зовнішніх факторів у вигляді фізичних випромінювань. Отримання аналітичних та чисельних розв’язків сформульованих задач, створення прогностичної бази щодо класифікації, параметризації, оптимізації та надійності систем захисту.
 • науково-обґрунтована оцінка поточного стану довкілля, сценаріїв його еволюції та адекватні заходи захисту .

 

101 «ЕКОЛОГІЯ»

Основні напрями наукових досліджень:

 • розроблення екологічного моніторингу та технічних засобів контролю за станом довкілля, теоретичних основ та обґрунтування оцінок екологічного ризику, пошук і створення за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою;
 • вивчення й обґрунтування ступеня відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням збереження здоров’я людини, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та потенціалу держави, збереження й відновлення навколишнього середовища.

 

051 «ЕКОНОМІКА»

Економіка природокористування – перспективна сучасна спеціальність, пов’язана із забезпеченням раціонального та ефективного використання природних благ та вдосконалення економічних відносин у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Економічні проблеми раціонального використання, відтворення й охорони водних, лісових, флори і фауни, рекреаційно-туристичних ресурсів;
 • Економічні аспекти екологічно сталого розвитку;
 • економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів природокористування;
 • міжнародні економічні проблеми природокористування.

 

122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Значний вплив інформаційних технологій на методи дослідження природних явищ, необхідність їх доопрацювання і створення нових комп’ютерних технологій для моделювання складних багатомірних процесів, створення автоматизованих методів прийняття рішень в умовах невизначеності, розробка спеціалізованих інформаційних екологічних систем, розробка експертних систем для надзвичайних ситуацій

Підготовка фахівців вищої кваліфікації в області інформаційних технологій для потреб екології, метеорології, океанології, біології і медицини, особливості вирішення задач в яких впливають на розвиток комп’ютерних наук

Наявність наукової школи даного наукового напряму

Інформаційні системі реального часу, медико-біологічний моніторинг і прийняття рішень – Мещеряков В.І., проф., д.т.н. (спец. 05.13.06);

Системи штучного інтелекту, комп’ютерне моделювання – Чмир І.О., проф., д.т.н. (спец. 05.13.23);

Наукове керівництво аспірантами здійснюють штатні викладачі –професори та доценти випускаючих кафедр.

 

113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Основні напрями наукових досліджень:

 • Калібрувальна математична фізика,
 • Квантова геометрія та конструктивна теорія хаосу у квантових, інформаційних, геофізичних системах,
 • релятивістська теорія електрослабкої взаємодії у важких скінченних фермі-системах.

Тематика наукових досліджень включає:

 • розвиток нових методів обчислювальної математики та математичної фізики;
 • задачі розвитку та використання нових математичних методів (нових алгоритмів) системного аналізу, математичного моделювання;
 • аналіз, моделювання та прогнозування регулярної і хаотичної динаміки (еволюції) складних систем на основі фрактальної геометрі та теорії хаоса, у тому числі, розробка нових підходів в теорії хаосу, вейвлет-аналізі, мультіфрактальному моделюванні динаміки нелінійних процесів в інформаційних, нейрокібернетичних, економічних та екологічних системах;
 • розвиток нових або/та удосконалення існуючих математичних та фізичних моделей квантових та нейромереж і на їх основі розвиток нових обчислювальних підходів для математичного моделювання лінійних та нелінійних , регулярних та хаотичних процесів у складних системах.

Засновані проф. Глушковим О.В. та його учнями – проф. Хецеліус О.Ю., проф. Свинаренко А.А., під керівництвом яких за останні два роки (за 18 років більш ніж 30) на кафедрі підготовлено та успішно захищено в галузі математики та статистики і природних наук 1 докторська (Препелиця Г.П.) та 4 (Буяджи В.В., Терновський В.Б., Сєрга І.М., Шахман А.М.) кандидатські дисертації.

Докторантура в Одеському державному екологічному університеті є формою підготовки здобувачів ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання і діє за такими спеціальностями :

 

Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
10 Природничі науки 101 Екологія
103 Науки про Землю

 

Більшість вітчизняних досліджень носить прикладний характер і спрямовані, в основному, на розв’язання гідрометеорологічних та екологічних завдань.

 • Наукове обґрунтування методу територіального довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля та його практична реалізація у межах рівнинної території України».
 • Антропогенний вплив на фізико-географічну систему гирлової області крупної річки (на прикладі гирла Дунаю).
 • Геоінформаційні моделі оцінки техногенного навантаження на навколишнє природне середовище
 • Екологічні проблеми, пов’язані із погіршенням якості атмосфери і його вплив на довкілля, як в глобальному, так і в регіональному масштабі.
 • Екологічні проблеми раціонального використання, відтворення й охорони водних, лісових, флори і фауни, рекреаційно-туристичних ресурсів
 • Економічні аспекти екологічно сталого розвитку; економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів природокористування, міжнародні економічні проблеми природокористування.

Випускники докторантури можуть посідати керівні посади (за наявності необхідного стажу і досвіду організаційної роботи) і посади у вищих учбових закладах, академічних і відомчих науково-дослідних організаціях.

За останні 2 роки співробітниками ОДЕКУ , докторантами захищено 5 докторських дисертацій.

Comments are closed